URBANISTIČNI
INŠTITUT
REPUBLIKE
SLOVENIJE

REGIONALNA ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA
SAVINJSKE

Namen Regionalne zasnove prostorskega razvoja
Savinjske statistične regije

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske statistične regije je, v skladu z Zakonom o urejanju prostora, dokument usmerjanja prostorskega razvoja, ki ob upoštevanju usmeritev strategije prostorskega razvoja Slovenije in v povezavi z drugimi razvojnimi dokumenti določa zasnove z državo in občinami usklajenih prostorskih ureditev.
Z regionalno zasnovo prostorskega razvoja se podrobneje načrtujejo zasnove prostorskih ureditev državnega pomena, ki jih sestavljajo objekti in omrežja, ki so neposredno namenjena izvajanju državnih gospodarskih javnih služb na področju energetike, prometa, zvez, upravljanja voda, gospodarjenja z naravnimi viri, varstva okolja in drugih področjih ter omrežja in objekti, ki so namenjeni zadovoljevanju skupnih potreb v skladu z zakonom ter objekti in naprave, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji. Poleg tega se z omenjenim dokumentom podrobneje načrtujejo zasnove prostorskih ureditev regionalnega pomena, ki poleg prej omenjenih objektov in omrežij, zajemajo objekte in omrežja komunalne infrastrukture ter druge prostorske ureditve, ki so skupnega pomena za državo in občine.
S sprejetjem regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije se država zaveže, da bo državne lokacijske načrte pripravila v skladu z regionalno zasnovo prostorskega razvoja, občine pa, da bodo svoje prostorske akte pripravljale oziroma uskladile z regionalno zasnovo prostorskega razvoja.