Domov Podnebne spremembe in prostorski razvoj Rezultati projekta
         Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space - Podnebne spremembe, vplivi in strategije prilagajanja na Območju Alp
 
Partnerji
Pilotna območja
Delavnice
Gradiva in članki
Povezave
Kontakti
 

Predstavitev projekta

Uvod

»Dokazi o tem, da se podnebje spreminja, se kopičijo z vsakim letnim časom, ki mine. Nenavadno mokre zime, viharji in nadpovprečne poletne temperature ogrožajo skupnosti po vsej Evrope in svetu... Poglablja se razumevanje, da zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ne bo zadostovalo za to, da bi se izognili najhujšim posledicam podnebnih sprememb – naučiti se moramo tudi prilagajati in živeti z njimi tako, da spremenimo način življenja in poslovanja.« (spletna stran projekta ESPACE )

Podobna izhodišča so vodila pripravo projekta ClimChAlp – Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space. Projekt je usmerjen v obravnavo različnih vidikov podnebnih sprememb v Alpah in na nižinskih območjih, ki jih obdajajo.

Poglavitni cilj projekta ClimChAlp je oblikovati strategije prilagajanja in opredeliti začetne ukrepe na področjih prostorskega načrtovanja in varstva pred tveganji kot odgovor na pričakovane vplive podnebnih sprememb na Območje Alp. Obenem s področjem naravnih tveganjih je predvidena obravnava družbenih, gospodarskih in prostorskih vidikov, s čimer se želi prispevati k poglabljanju razumevanja procesov in povezav. Obravnava naravnih procesov v razmerju do družbenih, gospodarskih in prostorskih je usmerjena v podporo trajnostnemu razvoju.

Osnovni podatki o projektu

Vodilni partner

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Referat Klimaschutz (Bavarsko deželno ministrstvo za okolje, zdravje in zaščito potrošnikov, Referat varstvo klime)

Ostali partnerji

21 ustanov iz vseh držav Območja Alp – Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Nemčije, Slovenije in Švice

Partnerja iz Slovenije

Urbanistični inštitut RS in Geološki zavod Slovenije, Geološki informacijski center

Trajanje projekta

marec 2006 – marec 2008

Oris vsebine projekta

Projekt združuje več medsebojno povezanih tematskih področij, ki se nanašajo na podnebne spremembe na območju Alp:

  1. Podnebne spremembe in naravna tveganja
  2. Spremljanje, preprečevanje in nadzor nad učinki podnebnih sprememb na naravo
  3. Učinki na prostorski razvoj in gospodarstvo
  4. Omrežje za prožen odziv
  5. Sinteza rezultatov projekta.

Glede na široko obravnavo problematike klimatskih sprememb in odzivov nanje so načrtovane raznolike aktivnosti.

Obravnava podnebnih sprememb zajema izdelavo pregleda in ocene o preteklih spremembah ter o regionalnih modelih podnebnih sprememb na osnovi dosegljivih podatkov. Tudi za naravna tveganja bodo opravljene analize s podatki, ki so na voljo. Ker je projekt usmerjen predvsem v podporo odločanju in upravljanju, niso predvidene temeljne raziskave, temveč uporaba obstoječih dognanj iz različnih raziskav, študij primerov, izkušenj iz drugih držav in območij. Poudarek je na opredelitvi dejavnikov podnebnih sprememb, ki so ključni za nastanek naravnih tveganj. Poglavitni rezultat bodo scenariji prihodnjih podnebnih sprememb in ocena tveganj. Rezultati bodo ena od osnov za delo na drugih tematskih področjih, povzetek dognanj pa bo pripravljen v obliki priporočil za odločevalce in upravne delavce.

Spremljanje, preprečevanje in upravljanje z učinki klimatskih sprememb na naravo je v projektu osredotočeno na problematiko sproščanja zemeljskega materiala zaradi taljenja stalno zamrznjenih tal (permafrost) in drugih učinkov sprememb toplotnih režimov. Opravljena bo primerjava uporabljanih metod nadzora ranljivih območij ter analiza uporabnosti metod daljinskega zaznavanja. Zbrana spoznanja bodo uporabljena za pripravo modela sistema zgodnjega opozarjanja.

Analiza trenutno uveljavljenih načinov in orodij upravljanja z naravnimi tveganji v državah in regijah območja Alp je osnova za opredelitev in predstavitev prihodnjih možnosti za upravljanje s tveganji. Predvidena je vzpostavitev transnacionalnega omrežja za prožen odziv na območju sodelovanja.

Kar zadeva učinke podnebnih sprememb na prostorski razvoj in gospodarstvo je prvi korak določitev področij, na katera bodo imele podnebne spremembe močan vpliv. V začetno obravnavo so bili zajeti razvoj naselij, promet, narava in kulturna krajina, upravljanje z vodami, vidiki razvoja prebivalstva, kmetijstvo in gozdarstvo ter turizem. Spoznanja te analize so osnova za delo v modelnih regijah. V vsaki od sodelujočih držav je obravnavano vsaj eno območje. Za modelne regije bodo opredeljena področja prostorskega razvoja in dejavnosti, kjer je mogoče pričakovati največje vplive podnebnih sprememb, ter izdelani scenariji za leto 2030. Ob uporabi participativnih metod bodo izdelani predlogi prilagoditvenih ukrepov. Sledila bo sinteza in posplošitev spoznanj in rezultatov dela v modelnih regijah na raven območja Alp: izdelana bodo priporočila za prilagoditvene strategije in upravljanje s spremembami.

Posebna pozornost je v projektu posvečena sintezi rezultatov vseh obravnavanih tematskih področij. Predvidena sta dva glavna produkta:

  • priporočila za prilagoditev politik in ukrepov za področja, ki bodo obravnavana v projektu in kjer so pričakovani učinki podnebnih sprememb največji, ter
  • organiziranje izmenjave izkušenj med predstavniki držav in regij, ki sodelujejo v projektu, v obliki zaključne konference projekta.